Onderhoud & verduurzaming vastgoed Sportbedrijf Deventer

info@wdwontwikkelendbeheer.nu +31 (0) 570 76 80 49 Linkedin

Onderhoud & verduurzaming vastgoed Sportbedrijf Deventer

Plaats:

Deventer

Opdrachtgever:

Sport Bedrijf Deventer

Aanneemsom:

€ 2.400.000,00

Fysieke duurzaamheid:

besparing van 1332 ton KG C02 per jaar

Sociale duurzaamheid:

1 FTE via Deventer Werktalent per jaar

Samenwerkingsvorm
Strategisch Partnerschap vertaalt naar een maintain overeenkomst voor het beheer en onderhoud van Sport en Belevingscentrum De Scheg en met daaraan gekoppeld een energieprestatie garantie.

KPI’s en/ of prestatieafspraken en of SLA’s in het project
De opdrachtgever SBD betaalt WDW maandelijks een vaste beschikbaarheidsvergoeding voor het beschikbaar stellen door WDW aan SBD van Sport en Belevingscentrum De Scheg. Daarnaast wordt jaarlijks het daadwerkelijk energieverbruik verrekend met het geprognosticeerde verbruik in het kader van de overeengekomen energieprestatiegarantie. Doel van beide KPI’s is een vaste onderhouds- en energielast voor Sportbedrijf Deventer. Tot het einde van de economische levensduur van De Scheg in 2033.

Vergelijkbaar qua aantal woningen
Als we het vanuit financieel oogpunt vergelijken is het vergelijkbaar met het onderhoud van 487 woningen per jaar. Uitgangspunt daarbij is dat de gemiddelde kosten voor onderhoud (planmatig, klacht en mutatieonderhoud) en verbetering van een sociale huurwoning € 2.022,00 bedragen per jaar.

Ervaring met bewonerscommunicatie
Hier is geen sprake van bewoners maar natuurlijk wel van gasten die communiceren over de beleving van De Scheg. Daar zijn we dagelijks volop mee bezig. Voorbeeld daarvan is dat wij samen met SBD het beheer van de Facebookpagina van de Scheg doen en bij klachten (met name dat het te warm of koud is) samen snel kunnen reageren.

Ervaring met bewonersparticipatie
Interessante vergelijking met bewoners is hier de samenwerking met het badpersoneel en schoonmaakpersoneel van de Scheg. Zij werken dagelijks op de Scheg en kennen het object en de gasten beter als ons. Daar maken we goed gebruik van door maandelijks aan te sluiten bij het facilitair overleg en samen aan oplossingen te werken. Als bijvoorbeeld de schoonmakers vergeten de haarvangers te reinigen, slaan de waterfilters vast waar wij verantwoordelijk voor zijn. Daar maken we samen goede afspraken over zodat een ieder zijn verantwoordelijkheid kent en kan nemen.

Ervaring met GPR systematiek
In 2016 hebben we het Verduurzamingsplan voor de Scheg aan SBD opgeleverd. Dit plan bestaat uit een totaalpakket van 23 maatregelen met een totale investering van €2,4 miljoen. De communicatie met de gemeente Deventer is uiteindelijk gedaan op basis van de GPR input en output. Door het specifieke karakter en de omvang van deze opgave bleek GPR destijds ontoereikend voor het ontwerpen van het maatregelenpakket.

Ervaring met TCO
We zijn binnen deze samenwerking door de wijze van contractering dagelijks in gesprek met SBD over de bedrijfsvoering en de kosten daarvan. Samen zoeken we naar procesen kostenoptimalisatie. Hierbij is het van belang de verschillende onderhoudsvormen aan elkaar te koppelen. Informatie van het dagelijks- en storingsonderhoud bepalen mede de cyclus van het planmatige/vervangingsonderhoud. Het gaat daarbij steeds minder om de verlaging van de TCO maar juist over een efficiënte besteding van de middelen over de resterende exploitatie periode. Door (toekomstige) risico’s inzichtelijk te maken kunnen grote investeringen worden uitgesteld. Het risico gestuurd onderhoud aan vooral de technische installaties is hierbij van grote invloed. Om een voorbeeld te geven; in plaats van 4 pompen preventief te vervangen is er gekozen om er 1 op voorraad te hebben die bij een defect direct vervangen kan worden. Binnen het risicoprofiel van deze installatie onderdelen past deze wijze van onderhouden goed. Zo dragen wij bij aan een goede besteding van de middelen van Sport Bedrijf Deventer in het kader van de TCO.

Ervaring met RGO
Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met SBD is WDW verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de functionaliteiten in de Scheg. Er zijn KPI’s opgesteld voor de technische aspecten, esthetische aspecten en belevingswaarde. Technisch zijn deze vastgelegd op basis van de NEN 2767, estetisch op basis van de NEN 2767 en een beeldkwaliteitsboek en de belevingswaarde is uitgedrukt in bijvoorbeeld waarden voor de omgevingstemperatuur of zwemwatertemperatuur.

Voor het beschikbaar houden van de functionaliteiten ontvangt WDW een maandelijkse beschikbaarheidsvergoeding van SBD. Deze vergoeding is tot aan het eind van de economische levensduur gelijk. WDW is vrij om zelf te bepalen welke onderhoudsmaatregelen er worden uitgevoerd, mits de KPI’s worden geborgd. Het sturen op onderhoudsrisico’s is van essentieel belang om het onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Wij vertalen resultaatgericht onderhoud steeds meer naar risico gestuurd onderhoud.

Duur overeenkomst
20 jaar, vanaf 14 Oktober 2013 tot 31 December 2033

Bekijk referentie onderhoud de Scheg

...