161 grondgebonden woningen Van Haexbergenstraat

info@wdwontwikkelendbeheer.nu +31 (0) 570 76 80 49 Linkedin

161 grondgebonden woningen Van Haexbergenstraat

Plaats:

Deventer

Opdrachtgever:

Woonbedrijf ieder1

Samenwerkingsvorm Vanuit een ketensamenwerking is dit project 1 op 1 met de opdrachtgever opgepakt en uiteindelijk uitgevoerd via een bouwteamovereenkomst.

KPI’s en/ of prestatieafspraken en of SLA’s in het project
Situatie was hier dat de bij de opdrachtgever een ander groot renovatieproject niet door ging vanwege flora en fauna problematiek. Hierdoor ontstond er weliswaar ruimte op de begroting maar ook spanning op de prestatieafspraken met de gemeente. Naar aanleiding daarvan is WDW gevraagd haar visie te geven op een aanpak van deze opgave. Cruciaal daarbij was dus de snelheid waarmee wij dit project zouden kunnen organiseren en prijszekerheid.

Uiteindelijk hebben we met een voorbereidingstijd van 1 maand het project gestart en binnen drie maanden gestart met de uitvoering. Het project is opgeleverd binnen de planning en budget afspraken. Daardoor heeft onze opdrachtgever niet alleen kunnen voldoen aan haar prestatieafspraken maar ook nog gebruik kunnen maken van een tweetal subsidiestromen (Robuuste Investeringsimpuls van de provincie Gelderland en de STEP subsidie).

Vergelijkbaar qua aantal woningen
Dit project omvatte 161 grondgebonden sociale huurwoningen, verdeeld over twee complexen; namelijk Bierstraat 45 woningen, waarvan 15 duplexwoningen en overige grondgebonden en van Haexbergenstraat 116 grondgebonden woningen. De twee complexen zijn aansluitend op elkaar uitgevoerd.

Ervaring met bewonerscommunicatie
We hebben hier zelfstandig en met beperkte inzet van de wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 de communicatie en participatie verricht met de bewoners. Dit is ook het eerste project waarbij we voor, tijdens en na het proces de klanttevredenheid hebben gemeten en naar aanleiding van deze metingen daarop hebben gestuurd. Door de diversiteit van nationaliteiten in de wijk was het een uitdaging om alle bewoners goed van informatie te voorzien, die werd begrepen en geaccepteerd. Wij zijn gestart met het complex Bierstraat, 45 woningen duplex en grondgebonden.

De klanttevredenheid van dit complex werd na oplevering gewaardeerd met een 7,3. Een keurige beoordeling gezien de impact van maatregelen op de bewoners en het korte tijdsbestek waarin deze zijn uitgevoerd. Leerfactoren in dit proces waren eenduidige communicatie, nauwe samenwerking met de wijkconsulent, betrokkenheid van de bewoners en het inzicht geven in wat komen gaat. Voor complex Haexbergenstraat hebben wij onder andere een bewonersgroep opgericht met bewoners uit de wijk om de wensen en eisen vanuit de wijk te vertegenwoordigen. Bij dit complex hebben wij leerdoelen vanuit complex Bierstraat opgenomen in ons proces. Deze zijn dan ook zichtbaar gewaardeerd door de bewoners uit de wijk. De klanttevredenheid na oplevering werd bij het complex Haexbergenstraat beoordeeld met een 8,7. Deze beoordeling betrof het resultaat vanaf de eerste communicatie met de bewoners tot aan de tweede oplevering van de woning, waarin afzonderlijk diverse processen zijn beoordeeld. Als dank voor de prettige samenwerking hebben de bewoners een vlag met houder ontvangen van WDW.

Ervaring met bewonersparticipatie

De participatie was hier natuurlijk een deel van de bewonerscommunicatie maar specifiek aangaande de participatie bleek dat het oprichten van een bewonerscollectief als afvaardiging van de buurt bepalend is geweest. Niet alleen voor het snel behalen van de participatie en het uiteindelijk behalen van een 100 % deelname maar ook voor de hele samenwerking in deze buurt. Aan het begin van het project bleek er geen samenwerking tussen de bewoners te zijn. Samen met de wijkconsultent van woonbedrijf ieder1 hebben wij een fijn groep bewoners bereid gevonden zich te organiseren in een bewonersgroep. Concreet punt waar we hier positieve ervaring mee hebben opgedaan is dat we het verloop van de participatiegraad (tot 100%) voortdurend hebben gedeeld met de buurt. Via twee grote borden bij het project en via de social media. Dit heeft goed gewerkt.

Ervaring met GPR systematiek
Ook hier bleek dat dat de GPR systematiek een fijn middel was om het maatregelenpakket samen te stellen en daarover te communiceren. De afbeelding op pagina 20 is de GPR score van dit project. Als vervolg op de voorgaande projecten waar we GPR hadden gebruikt heeft hier de bewonersconsulent van WDW zelf de cursus GPR gedaan ( en gehaald) en was dus zelf verantwoordelijk voor de input en output. Dat is ons zeer goed bevallen omdat hiermee de bewonersconsultent zelf controle heeft over GPR als communicatiemiddel naar de opdrachtgever en naar de bewoners.

Ervaring met TCO
Als onderdeel van het maatregelen pakket hebben we de nieuwe onderhoudslast per woning bepaald en aangeboden aan de opdrachtgever. Deze bleek aanzienlijk lager dan de prognose en dat lag in dit geval met name de omvang van de ingreep. Door de extra subsidies was het maatregelenpakket toegenomen met onder andere een nieuw dak en nieuwe begane grond vloer waardoor de onderhoudslast nog verder omlaag kon.

Ervaring met RGO
We zijn op dit moment in gesprek met de opdrachtgever om, in lijn met het project, ook het onderhoud te doen voor deze woningen en zodoende onze verantwoordelijkheid te nemen voor de geprognosticeerde onderhoudslast. Daar komen we op het juridisch, fiscaal en financieel gebied interessante zaken tegen die we samen uitzoeken. Zo is het bijvoorbeeld de vraag op welke manier een langjarige, financiële verplichting volgend uit een onderhoudscontract behorende bij een project in de boeken van de corporatie moet worden opgenomen. Ander voorbeeld is dat we onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor een corporatie om vanuit de opdrachtverstrekking via de onderhoudsdienst maximaal fiscaal voordeel te behalen in verband met de BTW. Daar leren we veel van en die kennis gebruik graag in nieuwe samenwerkingen. Concreet leerpunt ten aanzien van RGO dat we specifiek met dit project hebben opgedaan is dat we met de onderhoudsdienst van opdrachtgever het overdrachtsproces van de gerenoveerde woningen enorm hebben verbeterd.

Duur overeenkomst
Twee jaar en drie maanden

Bekijk referentie Van Haexbergenstraat

...